Guan Yin Da Bei Zhou Chanting Classes & Workshop, London, UK, 2021 July 31 - September 30 - Master Sha