Tao Calligraphy Advanced Retreat-Handouts March 2021 - Master Sha

Tao Calligraphy Advanced Retreat – Handouts March 2021

Handout 1

5 Elements-1
Shen Xian Xie Shou Xiang Sui-1
metal-1
metal + water-1
Ah 2-1
Ah-1

Hu-1
Hu 2-1
Shen-1
Wood 1
Wood 2
Xu 1
Xu 2
Xu 3